PROTOKOL

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 0-18 yaş grubundaki çocuklara tanıdığı;

•Yaşama,
•Gelişim, beslenme
•Katılım
•Korunma, barınma
•Eğitim

Haklarının çocuğun öncelikli yararı esas alınarak geliştirilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi için bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları yapılması, basın yayın organlarıyla işbirliği yapılarak bu ilkelere aykırılıkları kınayan ve düzeltilmesini içeren mesajlar yayınlanması, gerektiğinde sosyal medyayı kullanarak bu alanda da farkındalığı artırma çalışmalarını yürüterek tüm çocukların yetenekleri doğrultusunda fırsat eşitliğine dayanılarak özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için MEB, Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumları başta olmak üzere, her tür kurumla ve STKlarıyla ve vakıflarla iş birliği yapılarak çalışmaların birlikte yürütülmesi amaçlanmıştır.

Listede isimleri yazılan dernek ve vakıflardan oluşan kuruluşlar, tüm çocukların, aile içinde ve dışında her zaman özel olarak korunmaları ve her alanda eğitilmeleri gerektiğine inanmaktadırlar. Bu korunma, bebeklik çağından başlayarak, sağlıklı ve bilinçli beslenme, bedensel sağlığın korunması, eğitim ve öğretim, kültürel gelişim, çevre bilinci, özgüvenin, yaratıcılığın geliştirilmesi, yeteneklerin ortaya çıkarılması ve psikolojik problemlerin zamanında fark edilerek, çözümlerin önerilmesini kapsamaktadır. Amaç yukarıda bahsedilen koşullarda, gerekli değerlere sahip dünya bireylerinin yetişmesini sağlamaktır.

Bunun dışında, toplum içinde yaşayan insanlar olarak; insan haklarının; çocukluk yıllarında öğrenilmesi gerektiğini; demokrasi ve hukukun üstünlüğü kavramlarının ve her tür ayrımcılıkla mücadelenin de eğitim ve öğretimin bir parçası olarak, bu çağlarda kavratılmasının önemli olduğu, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimi, kimliğinin korunması, aile bağlarının güçlü ve sağlıklı gelişimi, kendi yetenekleriyle örtüşen eğitim ve öğretim sağlanması, yeteneklerinin tespit edilerek geliştirilmesi, toplumsal bilinç ve çocuk haklarının benimsetilmesi, kısaca çocuğun yüksek yararını gözeterek, dünyaya faydalı bireyler yetiştirmenin öneminin topluma anlatılması, Platform kuruluşlarının amaçları arasında kabul edilmektedir.

HEDEFLER;

Belirlenen amaçlar doğrultusunda, siyasi bir amaç gütmeden, tüm çocukları ve platformu oluşturan kuruluşların amaçlarını kapsar şekilde, çocukların yüksek menfaatine hizmet etmek ve onları sağlıklı ve eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak için kuruluşların güçlerini birleştirmek, olanaklarını bir araya getirerek, güç birliği sağlamak, toplantılar yaparak ve gruplar oluşturarak, sorunları ve çözümlerini raporlar halinde kamuoyu ve medya ile paylaşmak.

Siyasi reformların hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan sivil toplum çalışmalarını arttırarak, ulusal düzeydeki mevzuat ve uygulamalar ile Avrupa’daki uygulamalar arasındaki farklılıkların en aza indirgenmesine katkıda bulunmak, Çocuk Hakları sözleşmesindeki maddelerin çocuklar yararına olduğunun bilinci ile, bu kuralların Türkiye genelinde bilinirliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak ve okul kitaplarında ve eğitim programlarında yer almasına önderlik ederek, devletin bağlı kuruluşları ile bu konuda çalışmalar yaparak, uygulanmasına önderlik etmek, bilimsel raporlar hazırlanmasını sağlayarak, çocukların daha iyi şartlarda yetişebilmesi için toplum bilincini artırmak.

HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER;

1. Bu amaca ulaşabilmek için öncelikle platforma üye her örgütün kendi yönetiminden yetki almış bir veya iki temsilci için adres ve elektronik posta adresini bildirmesi gerekmektedir. Platform bu temsilcilerin katılımı ile toplanarak; Platform temsilcisini, sekretaryasını, yazmanını seçecektir. Bu kişiler 1 yıl boyunca platformu temsil edeceklerdir.

2. Platform ayda bir kere platform merkezinde toplanacaktır. Gündemdeki konuları görüşüp karara bağlayacak ve kararları platform üyelerine ulaştıracaktır. Kuruluşlar bu amaç ile ayda bir kere belirlenen mekânda toplanarak, belirlenen gündem doğrultusunda kararlar alarak, ilgili devlet kuruluşları ile görüşmeler yaparak, belirlenen konuların uygulama çalışmalarına katkı sağlayacaklardır.

3. Sekretarya, Platform üyelerinin, temsilcilerinin ulaşabileceği bir elektronik mail bağı kurarak haberleşmeyi bu ağla sağlayacaktır. Platform kuruluşları müşterek bir Web sayfası veya bir link oluşturarak, bilinirliği sağlayacaktır.

4. Amaçlarımızı kapsayan Konularda, forum, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlenerek, çalışmaların ve önerilerin bilimsel raporlar ile kamuoyunda duyulmasına çalışılacaktır.

5. AB ve Türkiye Sivil Toplum iş birliği ve diyoloğu kurularak, iş birliği çalışmaları yapılacaktır.

6. AB hibe programları için projeler hazırlayarak, başvurular yapılacaktır.

7. Bu amaçlar için medya ve çeşitli kuruluşlar ile iş birliği sağlanacaktır.

8. Platform üyesi kuruluşlar, belirlenen ve toplantılarda kabul edilen konularda güç birliği içinde hareket ederek, iş birliği içinde çalışacak ve ortak çalışma gurupları oluşturarak, çalışmalar yapacaktır. Platformda alınacak kararların hangi üye tarafından takip edilip uygulamaya geçirileceği bu toplantılarda belirlenecektir. Platform sekretaryası bu işin takibini yapacaktır. Aldığı bilgileri platform üyeleriyle paylaşacaktır.

9. Platform üyesi olan Dernek ve Vakıf Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri platform oluşumu ile ilgili olarak platformun onayı olmadan bireysel olarak basın ve medya kuruluşlarına platform hakkında açıklamada bulunamazlar.Platformun tüm kamuoyu açıklamaları platform temsilcisi veya platform tarafından yetkilendirilen kurum ve kişilerce yapılacaktır.Acil hallerde elektronik posta yolu ile üyelerin görüşü alınarak çoğunluk görüşü doğrultusunda Başkan platform adına açıklama yapabilecektir.

10. Platform Genel Kurulunda konuşulan,tartışılan konular ve alınan kararların gizlilik ilkeleri gereği hiçbir yerde yayınlanması yasaktır, bu konuda platform yönetim kurulunun izni olmadan açıklama yapan kuruluşlar platform dışında kalacaklardır.Platform üyesi dernek ve kuruluşların kendi konuları ile ilgili beyan ve açıklamaları platformu bağlamamaktadır.

11. Üst üste 3 toplantıya mazeretsiz katılmayan platform temsilcisi üyelikten çıkarılacaktır.

12. Kendisine verilen görevi bir yıl içinde geçerli bir mazereti olmaksızın üç kez yerine getirmeyen üye de platformdan çıkarılacaktır.

13. Platforma üyelerin çoğunluğunun uygun bulduğu bir isim verilecek ve kamuoyuna bu isimle tanıtılacaktır.